elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
12.03.2019
Zamknięcie Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
18 lutego br., na podstawie art. 89 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, Komisja Europejska (KE) poinformowała o zamknięciu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) oraz wskazała dzień 28 grudnia 2018 r. jako datę zamknięcia Programu.

Przez 3 lata od daty zamknięcia PO IG, która jest jednocześnie datą dokonania przez KE płatności salda końcowego Programu, beneficjenci są zobowiązani do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym oraz procedurami zawierania umów z wykonawcami. Beneficjenci PO IG są również zobowiązani do udostępniania tej dokumentacji wszystkim podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli projektów, w szczególności instytucjom w systemie realizacji Programu, służbom Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość