elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Rekrutacja
Lista beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

W związku z zakończeniem prowadzonej w okresie od 01 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014r. rekrutacji Beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” prezentujemy poniżej listy gospodarstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista osób z terenu Gminy Łopiennik Górny

 

Lista osób z terenu Gminy Gorzków

 

Lista osób z terenu Gminy Żółkiewka

 

Złożone Wnioski podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji oraz zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. W  wyniku  rekrutacji  wyłoniona  została  grupa  600  Uczestników  oraz  lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w projekcie, na jego miejsce wstępuje w poszczególnych gminach kolejna osoba z Listy Rezerwowej. Podjęte przez Komisję Rekrutacyjną decyzje dotyczące wyboru uczestników Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Szczegółowe prawa i obowiązki Uczestnika Projektu zostaną określone w umowie użyczenia sprzętu, którą wyłonione osoby mają obowiązek podpisać przed otrzymaniem wsparcia, pod rygorem wykluczenia z udziału w projekcie.


 

Wydłużenie terminu rekrutacji uczestników projektu


Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane do dnia 31 stycznia 2014 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedłuża się termin rekrutacji uczestników projektu do dnia 31 stycznia 2014 roku.  

 


 

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 01.12.2013 r. d0 31.12.2013 r. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna, która czuwa nad spełnieniem określonych w projekcie wymogów dla wskazanej grupy docelowej.

 

Komisja rekrutacyjna wyłoni beneficjentów ostatecznych projektu w terminie do 31.01.2014 r.


Formularze rekrutacyjne dostępne są w Urzędach Gmin oraz w Ośrodkach Pomocy Społecznej jednostek realizujących projekt a także na stornie internetowej w zakładce "Rekrutacja" - „Pliki do pobrania”.

 

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość