elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
21.11.2013
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
Gmina Łopiennik Górny, Gorzków oraz Żółkiewka przystąpiła do realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” realizowanego na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-282/13-00 zawartej w dniu 10.10.2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 600 gospodarstw domowych z terenu Gmin Gorzków, Łopiennik Górny i Żółkiewka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udostępnienie bezpłatnego internetu 600 gospodarstwom domowym, wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu oraz szkolenia.

 

Grupę docelową projektu stanowią:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
  • rodziny zastępcze,
  • rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
  • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych,
  • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym” publikowany przez Prezesa GUS, z terenu gmin.

Spośród ww. określonej grupy docelowej zostanie rekrutowanych 600 beneficjentów ostatecznych.

 

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Wnioskodawcami projektu są: Gmina Łopiennik Górny, Gmina Gorzków i Gmina Żółkiewka.

 

Realizatorem projektu (Lider projektu) jest Gmina Łopiennik Górny.

 

Całkowita wartość projektu:6 936 050,00 PLN

 

Wartość dofinansowania:6 919 150,00 PLN

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2013 do 30.09.2015.

 

Nabór uczestników projektu (beneficjentów) rozpocznie się pod koniec bieżącego roku. Informacje o zasadach naboru zostaną opublikowane w każdej z gmin uczestniczących w projekcie – za pośrednictwem stron internetowych, plakatów i ulotek. Nabór będzie prowadzony przy współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

 

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Łopiennik Górny, tel. 82 577 30 04

 

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość