elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
20.04.2017
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
Przypominamy, iż przez cały okres obowiązywania umowy użyczenia właścicielem sprzętu komputerowego pozostaje Gmina Łopiennik Górny – Realizator Projektu lub odpowiednio Gmina Gorzków i Żółkiewka – Partnerzy Projektu, a w przypadku urządzeń dostępowych do sieci Internet dostawca usługi

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z zapisami umów użyczenia sprzętu komputeroweego oraz uruchomienia łącza internetowego przez cały okres obowiązywania umowy użyczenia właścicielem sprzętu komputerowego pozostaje Gmina Łopiennik Górny – Realizator Projektu lub odpowiednio Gmina Gorzków i Żółkiewka – Partnerzy Projektu, a w przypadku urządzeń dostępowych do sieci Internet dostawca usługi, chyba że umowa zawarta pomiędzy dostawcą usługi i Gminą Łopiennik Górny stanowi inaczej.

 

Sprzęt będący przedmiotem użyczenia, określony w ust. 1 został zakupiony w ramach projektu pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków Żółkiewka”, nr POIG.08.03.00-06-282/13-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość