elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
15.10.2019
Okres trwałości projektu

Informujemy, że jeszcze przez najbliższy rok świadczone beda usługi dostępu do internetu w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”. W dniu 30 września 2020 roku kończy się okres trwałosci projektu, w którym Beneficjent zobowiązany jest utrzymywać wszystkie zrealizowane wskaźniki projektu (rezultatu i produktu). Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 600 gospodarstw domowych z terenu gmin Gorzków, Łopiennik Górny i Żółkiewka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten został osiągnięty poprzez:

 • sfinansowanie dostępu do Internetu dla 600 gospodarstw domowych
 • zakup 600 zestawów komputerowych dla uczestników projektu
 • zrealizowanie 60 szkoleń w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych
 • przyłączenie 4 jednostek organizacyjnych do Internetu (w tym 2 szkół)
 • zrealizowanie kampanii informacyjno–promocyjnej.


Wsparciem w ramach projektu zostały objęte:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, 
 • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
 • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym” publikowany przez Prezesa GUS, z terenu gmin. 

W ramach projektu wykonano następujące działania:


- wybudowano infrastrukturę sieci bezprzewodowej – 5 wież telekomunikacyjnych (wyposażonych w niezbędne urządzenia) wraz z systemem zarządzania siecią oraz monitoringiem

- zakupiono 600 zestawów komputerów i urządzeń abonenckich LTE dla odbiorców Internetu

- wyposażono w sprzęt komputerowy (59 zestawów) i bezpłatny Internet następujące jednostki:

 • Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym - 16 stanowisk komputerowych
 • Publiczna Biblioteka Gminy Łopiennik Górny - 9 stanowisk komputerowych
 • Centrum Społeczno Kulturalnym w Gorzkowie - 10 stanowisk komputerowych
 • Gimnazjum w Żółkiewce - 24 stanowiska komputerowe

Osoby biorące udział w projekcie mają zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu przez okres 5 lat - okres ten kończy się we wrześniu przyszłego roku. Przypominamy ponadto, iż przekazany do używania, na podstawie podpisanych umów i protokołów odbioru, sprzęt komputerowy oraz urządzenia teletechniczne pozostają własnością Gminy Łopiennik Górny. Beneficjenci ponoszą wszelką odpowiedzialność za powierzony do używania sprzęt oraz sposób wykorzystania, zgodnie z zapisami podpisywanych umów użyczenia.

 

Dostawcą Interentu przez najbliższe miesiące jest firma ALGO POLAND Sp. z o.o.. Wykonawca odpowiedzialny jest także za wady, usterki i uszkodzenia dostarczonego sprzętu przez cały okres jego użytkowania w ramach serwisu gwarancyjnego.

 

Wszelkie uszkodzenia sprzętu lub brak sygnału internetowego należy zgłaszać bezpośrednio u dostawcy Internetu, pod udostępnioną infolinią tel. 82 592 80 80, dostępną w dni robocze w godz. 8:00-18:00.

 

Realizacja projektu możliwa była dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość