elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
O projekcie

Cel planowanego projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 600 gospodarstw domowych z terenu gmin Gorzków, Łopiennik Górny i Żółkiewka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 600 gospodarstwom domowym
 2. Wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu
 3. Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych


Grupę docelową projektu stanowią:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, 
 • rodziny zastępcze,
 • rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
 • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
 • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym” publikowany przez Prezesa GUS, z terenu gmin.

Spośród ww. określonej grupy docelowej zostanie rekrutowanych 600 beneficjentów ostatecznych.

Zakładane produkty:

 • sfinansowanie dostępu do Internetu dla 600 gospodarstw domowych
 • zakup dla beneficjentów ostatecznych 600 komputerów
 • zrealizowanie 60 szkoleń dla beneficjentów ostatecznych
 • przyłączenie 4 jednostek organizacyjnych JST - partnerów projektu do Internetu (w tym 2 szkół)
 • zrealizowanie kampanii informacyjno–promocyjnej.


Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.02.2013 do 30.09.2015.

 

Działania w ramach projektu:

- budowa infrastruktury bezprzewodowej

- zakup komputerów i urządzeń abonenckich

- dostarczanie bezpłatnego Internetu dla Beneficjentów ostatecznych.

- wyposażenie w sprzęt komputerowy i udostępnienie bezpłatnego Internetu w:

 • Szkole Podstawowej w Łopienniku Dolnym (16 stanowisk)

 • Publicznej Bibliotece Gminy Łopiennik Górny (9 stanowisk)

 • Centrum Społeczno Kulturalnym w Gorzkowie (10 stanowisk)

 • Gimnazjum w Żółkiewce (24 stanowiska)

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Wnioskodawcami projektu są: Gmina Łopiennik Górny, Gmina Gorzków i Gmina Żółkiewka.

 

Realizator projektu (Lider projektu): Gmina Łopiennik Górny.

 

Całkowita wartość projektu:     6 936 050,00 PLN

 

Wartość dofinansowania:           6 919 150,00 PLN

 

 

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość