elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
12.11.2014
Nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowości

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowości
w związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”

w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Wójt Gminy Łopiennik Górny w związku z realizacją  projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Specjalisty ds. księgowości. Niniejsze zamówienie prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku (wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

 

Okres obowiązywania umowy: do 30.09.2015 r.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

  • samodzielność i dobra organizacja pracy
  • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
  • doświadczenie w księgowości budżetowej, doświadczenie w prowadzeniu księgowości i rozliczaniu min. 1 projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych

 

Zakres zadań w projekcie:

  • prowadzenie dokumentacji księgowej, w tym kopiowanie niezbędnych dokumentów,
  • nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów,
  • prowadzenie wyodrębnionej księgowości oraz rachunku bankowego,
  • ewidencja księgowa dokumentów zakupu usług i dostaw,
  • ewidencja wynagrodzeń zespołu realizującego projekt,
  • współpraca z gminami – partnerami projektu.

 

Wymagane dokumenty: oferta na wykonanie ww. usługi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty  tradycyjnej, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 20.11.2014 r. do godz. 12:00 na adres: Urząd Gminy Łopiennik Górny, 22-351 Łopiennik Górny, z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. księgowości”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łopiennik Górny.

 

Osoba do kontaktów:

Stęplowski Karol

tel. 82 577 30 04

 

Formularz.doc

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość