elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
03.03.2014
Lista beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
W związku z zakończeniem prowadzonej w okresie od 01 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014r. rekrutacji Beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” prezentujemy poniżej listy gospodarstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista osób z terenu Gminy Łopiennik Górny

 

Lista osób z terenu Gminy Gorzków

 

Lista osób z terenu Gminy Żółkiewka

 

Złożone Wnioski podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji oraz zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. W  wyniku  rekrutacji  wyłoniona  została  grupa  600  Uczestników  oraz  lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w projekcie, na jego miejsce wstępuje w poszczególnych gminach kolejna osoba z Listy Rezerwowej. Podjęte przez Komisję Rekrutacyjną decyzje dotyczące wyboru uczestników Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Szczegółowe prawa i obowiązki Uczestnika Projektu zostaną określone w umowie użyczenia sprzętu, którą wyłonione osoby mają obowiązek podpisać przed otrzymaniem wsparcia, pod rygorem wykluczenia z udziału w projekcie.

 

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość